คุณอยู่ที่นี่

คุณเชื่อคำสัญญาและจริงจังกับมันใหม


ในบางครั้งการจะทำอะไรเมื่อเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ มนุษย์จึงได้สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้การกระทำร่วมในกิจกรรมต่างๆและกำหนดข้อห้ามบทลงโทษไว้เป็น"คำพูด"หรือสัจจะวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตัวหนังสือ นั่นก็คือ

"""""คำสัญญา""""